אירוח שרתים  

!! וישכע לצלצ
073-222-4444

םיתרש חוריא - תורשקתה ספוט

תויצקילפא חוריא םידועיי םיתרש חוריא תונורתפ בטימ יבגל ףסונ עדימ תלבקל
תימוקמ הכימתו םינעוצקמ תווצ יווילב ,םלועב תומדקתמה תוכרעמב
073-222-4444 וישכע וגייח
וא
.םדקהב םכתא רשק רוציי לארשי רטנס הטאד גיצנו ספוטב םיטרפה תא ואלמ

*: יטרפ םש<

*: החפשמ םש<

:ןופלט רפסמ<

* :ירלולס רפסמ<

* :ינורטקלא ראוד<
:םוחתב תוניינעתה<

:תורעה<