HOME  -  DataCenter.co.il  
!! וישכע לצלצ
073-222-4444

תימלוע הסירפב Ad4ever 

טנרטניא תועדומל המרופטלפ הקינעמה ®TopLayer תייגולונכט תחתפמ Ad4ever
היתוחוקל ןיב .םלועב הליבומהו תמדקתמה תכרעמה הניה ®TopLayer תכרעמ ."תופצ" 
,ב"הראב ס'דלנודקמ תרבח םהיניב ,םלועה יבחרמ ביטקארטניא תורבחו םימסרפמ םיאצמנ
הנתנ ,תכרעמהו םיתרשה תסירפל ןורתפה תריחבב .דועו טלורבש ,הפוריאב סיווס טידרק
םיתרש תכרעמ לוהינ .תרושקתה תיתשת לש התונימאל דחוימ שגד Ad4ever
.תועדומה לש ןתונימזל דחוימב ההובג המר תגשהל תיטירק הניה ,םימדקתמ םיטרדנטסב

תיתשת יבג לע התנבנ ,סייפסרטניא תיבמ ,לארשי רטנס הטאד ידי לע תלהונמה תכרעמה
תרבח לש תויתשתב שומיש ךותו הלועפ ףותישב התשענ םיתרשה תסירפ . Sun יתרש 
תרשפאמ NTT/VERIO לש תיקסיעה התפתוש ,לארשי רטנס הטאד תרבח .NTT/VERIO
תרושקת תסירפ יבג לעו םלועב תומדקתמהמ םיתרש תווח 67-ב םיתרש לש חוריא
םויב תוסינכ ינוילימ תרשל התלוכיב איה תכרעמה לש ירקיעה החוכ .תימלוע Global Tier-1
.ןמזהמ 99.9% -ב הפוצר הדובע חיטבהלו

רבעמש ףתושה תא יתאצמ לארשי רטנס הטאדב" ,ad4ever תאישנ ,הלפט ןויס ירבדל
ןונגנמ ונלש ומכ הרבחל תתל לוכי ,ישפנה טקשל המורתהו םדקתמה יגולונכטה ןורתפל
העידיב ,היצקילפאה תבטהו חותיפב דקמתהל ישנאל רשפאמו ידימ ונה ROI-ה .החימצ
םיכרצל םיגאודש םיחמומה בטימ םע ,לארשיב ןאכ ,ףתוש דימת ונל שי תויתשתה םוחתבש
."יעוצקמ ןפאב ונלש

יווש .היניגריווב NTT/Verio לש השידחה םיתרשה תווח ב אצמנ תכרעמה תסירפ לש הרקיע
תווח ב םג תכרעמה תסירפ םע לודגל יופצו הנש ידימ םירלוד יפלא תואמב ךרעומ הקסיעה
תא ןכו םיתרשה תכרעמ תא תקזחתמ לארשי רטנס הטאד ,MSP-כ .םלועב תופסונ םיתרש
בותינ תכרעמ ,תמדקתמ החטבא תכרעמ ,םייוביג תכרעמ -םללכבו ,תכרעמה יביכרמ ראש
.הארתהו רוטינ תכרעמו םיסמוע