HOME  -  DataCenter.co.il  
!! וישכע לצלצ
073-222-4444

סייפסרטניאו סקינורטסיא ,לטניא ןיב תשלושמ הקסע


םינוגראו תורבחל רשפאמ סייפסרטניא תרבחו סקינורטסיא ,לטניא ןיב שלושמ הלועפ ףותיש
םיידועיי םיתרש .תולהונמ Data Center תויתשתב םדקתמ םיתרש חוריא ןורתפמ תוניהל
השידחה םיתרשה תווחב םינקתומ לטניא לש רצויה תיבמ (Dedicated Servers) םימדקתמ
.םלשומ םיתרש חוריא ןורתפ תוחוקלל םירשפאמו ,גלופב ,סייפסרטניא לש

תרבח לש הנשמה יציפמ תשרמ םיתרש תושכור רשא תוילארשי תורבח ,הלועפה ףותיש תרגסמב
הרמוחב האלמ הכימתמ תונהלו סייפסרטניא לש השידחה םיתרש תווח ב םיתרש חוריא ל תונמזומ סקינורטסיא
ולש תוירושיקהו תרש תקוזחתל גואדל םיכרוצ םניא תוחוקלה .םידקת אלל תוריש תמרבו תמא ןמזב
הנקמה הדבוע ןועשל ביבסמ םיחמומה בטימ ידי לע הרמוחב האלמ הכימת םג ללוכ תורישה .טנרטניאל
תוחוקל ,הלועפה ףותיש תקשה תרגסמב .לוהינ יבאשמו המקה ןמזב ,תויתשתב העקשהב ןוכסח תוחוקלל
םיידועיי Fire Wall יתורישמ תוניהל םילוכי סייפסרטניאב םהלש לטניאה יתרש תא םיחראמה סקינורטסיא
.םילהונמ

רתויב ההובג SLA תמר םישרוד וניתוחוקלש ןוויכמ " :ךלהמה תא ריבסמ יקצסונ קיציא הרבחה ל"כנמ
תובוטה תומרופטלפה תא אוצמל םיביוחמ ונא ,םימדקתמ ףסומ ךרע לש םיתורישו םילהונמ םיתוריש תלבקב
ונאצמ טלחהב סקינורטסיאו לטניאב ,תונימאו םיעוציב חיטבהל תנמ לע םימיאתמה םירנטרפהו רתויב
." הלאכ םירנטרפ

םיבשחמו תרושקת זכרמ הנשה תליחתב הכנח , סייפסרטניא תצובקמ מ"עב לארשי רטנס הטאד טנרטניא
ףותיש ךות םקוה ,הינתנ לש שדחה היישעתה רוזאב הנבנש ,זכרמה .םלוע קבוח ןורתפ קינעמה ינשדח
DataCenter, -ה .סייפסרטניא תרבח ידי לע לארשיב תגצוימש NTT/Verio תרושקתה תיקנע םע הלועפ
תויצקילפאו ןכות תויקפסל תיתשת קינעמו ,תורבח רובע לטניא לש טנרטניא יתרש תא קזחתמו חראמ
הרשוק ,תרושקתה דרשמ ידי לע תשרומ טנרטניא תיקפס סייפסרטניא לש התויה תרגסמב .טנרטניאב
הייקנה בחר ספב תיקסע תרושקת הרבחה תוחוקלל העיצמו ,תילארשיה IIX -ה תמוצל ףסונב הווחה
.םייטרפ םישמתשממו םישלוגמ

,תבה תרבח תוליעפב םיצמאמ תזכרמ ,םירתא חוריאו ןוסכא םוחתב לארשיב הליבומה סייפסרטניא
on line-ה תוליעפל קפסלו תנמ לע הצובקה לש תיעוצקמה עורזכ המקוה הרבחה .מ"עב לארשי רטנס הטאד
.םלועה יבחרב IP תונורתפו רטנס הטאד תויתשת ,תויצקילפאו םיתרש לוהינ-ו חוריא יתוריש ,םינוגראו תורבח לש
תיזכרמה טנרטניאה תרידשל תוירושיק יתוריש תימואלניב תוליעפ תולעב תורבחל העיצמ ףא הרבחה ףסונב
.םלוע קבוח ןורתפמ קלחכ VPN יתורישו ל"וחב

תועיצמש תשלושמה המרופטלפב ורחבש תויצקילפאהו תורבחה ןיב יכ רסמנ סייפסרטניא לש קווישה ףגאמ
.ןכותו תוריש יקפס ,םייאקנב םיפוג תויאצמנ תורבחה תשולש

תונמזהו םיפסונ םיטרפ תלבקל