HOME  -  DataCenter.co.il  
1800-308-308

תושדח


1/10/02      WIN2000 תמרופטלפ לע תוינכותב SQL2000 ב הכימת התעמ
.SQL2000 ב הכימתמ תונהל ולכות התעמ
.םייוניש עצבל םיכירצ םניא םימייק תוחוקל ןכלו ,דבלב םישדח תוחוקל רובע וניה יונישה
.SQL2000 ב הכימתמ תונהל ולכוי םימייק תוחוקל םג זאו תומייקה תוכרעמה גורדשל ילכ קפסנ בורקב
MS-SQL וללכ רשא Windows2000 תוליבח לכ רובע וניה גורדשה


19/09/02      תימלוע הסירפב Ad4ever 
תיקפסכ סייפסרטניא תיבמ ,לארשי רטנס הטאדב הרחב ,Ad4ever תרבח
םלועה יבחרב היתרש תסירפל (MSP) םילהונמה תונורתפה
.NTT/Verio לש תיתשת יבג לע

04/07/02      תיסאלקה הפוריא עצבמ
תומדקתמה םיתרשה תווחמ תחאב ידועיי תרש
לחה דירדמ וא טרופקנרפ זירפ, ןודנולב
שדוחל 249$ מ

.םלועב םוקמ לכמו ןפדפדה ךרד

7/10/01      תינשדח תיטסיטטס תכרעמ
תכרעמה תועצמאב ןתינ Web י10/03/02      שלושמ הלועפ ףותיש
תרבחו סקינורטסיא , לטניא ןיב שלושמ הלועפ ףותיש
ןורתפמ תוניהל םינוגראו תורבחל רשפאמ סייפסרטניא
.תולהונמ Data Center תויתשתב םדקתמ םיתרש חוריא

10/01/02      רוזחשו יוביג יתורש
םהיתרש תא םיחראמה תוחוקלל רשפאמ InterSpace, תרבח לש ףסונ םזימ
אצמנו הבוגמ םהלש עדימהש העידיהו ישפנה טקשה תא datacenter.co.il -ב
.רוזחיש יכרצל "תובוט םיידיב"

18/11/01      .ךלש ןיימודה םש תחת Web Mail תכרעמ
Web Mail תורשמ םינהנ סייפסרטניא תוחוקל םויהמ לחה
,ינוגראה ינורטקלאה ראודה תועדוהל שולגל רשפאמה ינשדח
קשממ ךרד תלהונמ תכרעמה
םישלוגה תוגהנתה לע רתויב ההובג תונמיהמ ילעב םיחוויד לבקל
ךרוצ אללו יפרגו ירפסמ ,יתודידיו יביטיאוטניא ןפואב רתאב
.ישיאה בשחמב וא תרשב הנכות תנקתהב

20/08/01     ORACLE בולישב םירתא חורא
םירתא תנסכא תוינכות לע הזירכמ InterSpace
דסמל בשחנה Oracle םינותנה דסמ תא תובלשמה
.טנרטניאה תביבסל םלועב רתויב םדקתמה םינותנה

12/05/01     לארשיב רוקיב - VERIO לש הפוריא אישנ 
לע רבדמ רדלוב סומ רמ ,סייפסרטניא חרוא
סייפסרטניא םע הלועפה ףותישו היישעתה דיתע
. "Internet World" תכורעתב