שרתים -  DataCenter.co.il  

E-Business תונורתפ , ינורטקלא רחסמ

?בינמ טנרטניאב םכלש קסעה םאה

,רתויב יעוצקימהו בוטה דצה לע וניתוחוקלל קינעהל םייביוחמ ונאש "תושק"ה תויתשתל רבעמ
לש ןייל-ןואה תוליעפ לש החלצהה ןיב הרישי הקיז הנשיש ןמזמ ונמנפה סייפסרטניא תצובקב
.ונלש החלצהל םג תמגרותמ םכלש החלצהה ,תיתשת יקפסכ .םתחימצל וניתוחוקל

םג וניתויחמומ םורתלו וניתוברועמ תא לידגהל ונל תרשפאמ םכלש החלצהל ונלש תוביוחמה
.וניתוחוקל תוליעפ לש םייביטקילפאהו "םיכר"ה םידברב

ןייל ןואב יארשא יסיטרכ תקילסל תכרעמ - Tranzila
SSL תודועת רחבמ - SSL

 
 
English רשק רוצ הכימת תונורתפו םיתוריש הרבחה תודוא םיתרש